FLIP BOLT

 

 

 

 

           한쪽 면만을 이용한 접합방식으로 피스를 사용한 불안정한 조립, 모재에 변형을 초래할 수 있는 용접 등의 접합방식을 대체하고 생산성 향상을 통한 원가절감 노동력 절감, 품질향상 등 다양한 효과를 거둘 수 있습니다.

   종   류    

 브라인드 리벳 (Pop rivet)

Type

Material

Part No.

 D : Dome Head

K : Countersunk

Rivet Body

Mandel

Flange Shape

Large Flange

Standard Rivet

Aluminum

Steel

TAP/D

□BS

D

 

Aluminum

Steel

TAP/K

□BS

K

 

Aluminum

Steel

AD

□BS/LF

D

Aluminum

Stainless Steel

TAP/D

□SSBS

D

 

Aluminum

Stainless Steel

TAP/K

□SSBS

K

 

Aluminum

Aluminum

AD

□ABS

D

 

Aluminum

Aluminum

AK

□ABS

K

 

Aluminum

Aluminum

AD

□ABS/LF

D

Aluminum

Aluminum

PAD

□ABS

D

 

Steel

Steel

SD

□BS

D

 

Steel

Steel

SK

□BS

K

 

Steel

Steel

SD

□BS/LF

D

Stainless Steel

Steel

SSD

□BS

D

 

Stainless Steel

Steel

SSK

□BS

K

 

Stainless Steel

Stainless Steel

SSD

□SSBS

D

 

Stainless Steel

Stainless Steel

SSK

□SSBS

K

 

Stainless Steel

Steel

SSD

□BS/LF

D

Stainless Steel

Stainless Steel

SSD

□SSBS/LF

D

Rivet

Copper

Bronze

TCP/D

□BSS

D

 

Copper

Steel

TCP/D

□BS

D

 

Ni / Cu Alloy

Steel

TLP/D

□BS

D

 

Ni / Cu Alloy

Steel

TLP/K

□BS

K

 

HR Rivet

Steel

Steel

SD

□HR

D

 

Steel

Steel

SK

□HR

K

 

Steel

Steel

SD

□HR/LF

D

Stainless Steel

Steel

SSD

□HR

D

 

Stainless Steel

Stainless Steel

SSD

□SSHR

D

 

Stainless Steel

Steel

SSK

□HR

K

 

Stainless Steel

Stainless Steel

SSK

□SSHR

K

 

TL Rivet

Aluminum

Aluminum

AD

□TL

D

 

SW Rivet

Aluminum

Steel

TAP/D

□SW

D

 

Aluminum

Steel

TAP/K

□SW

K

 

Closed Rivet

( 방수리벳 )

Aluminum

Steel

AD

D

 

Aluminum

Steel

AK

K

 

Aluminum

Aluminum

AD

□AH

D

 

Aluminum

Stainless Steel

AD

□SSH

D

 

Stainless Steel

Stainless Steel

SSD

□SSH

D

 

NCUP (Monel)

Steel

CD

D

 

Aluminum

Steel

PC-AC

□H-GY

D

 

 

  Structural   Rivet

    Aluminum

 Size

L

Grip Range

Part No.

Hole Size

T

A

D

Shear

Tension

Max.

Min.

Max

kN

kN

4.8

18.2

1.58

6.85

 BAPI 0604

 4.9 ~ 5.1

10.2

 2.3

 3.1

2.4

 2.0

24.6

1.58

11.09

 BAPI E0607

 4.9 ~ 5.1

10.2

 2.3

 3.1

 2.4

 2.0

6.4

25.3

 2.04

9.52

 BAPI 0806

 6.6 ~ 7.0

13.5

 2.9

 4.1

 5.6

 3.6

35.6

 2.04

15.87

 BAPI E0810

 6.6 ~ 7.0

13.5

 2.9

 4.1

 5.6

 3.6

    Steel

4.8

 18.2

1.63

6.86

2771 0613

 4.9 ~ 5.1

10.1

2.1

 

 6.4

5.1

 24.4

 1.63

 11.10

 2771 0617

 4.9 ~ 5.1

10.1

 2.1

 

 6.4

5.1

6.4

 23.7

 2.03

 9.53

 2771 0817

 6.6 ~ 7.0

13.3

 2.9

 

 11.7

10.4

 32.9

 2.03

 15.87

 2771 0823

 6.6 ~ 7.0

13.3

 2.9

 

 11.7

 10.4

    Stainless Steel

4.8

 18.2

 1.63

6.86

 2711 0613

4.9 ~ 5.1

10.1

2.1

 

 6.4

5.1

 24.4

 1.63

 11.10

 2711 0617

 4.9 ~ 5.1

10.1

 2.1

 

 6.4

5.1

6.4

 23.7

 2.03

 9.53

 2711 0817

 6.6 ~ 7.0

13.3

 2.9

 

 11.7

10.4

 32.9

 2.03

 15.87

 2711 0823

 6.6 ~ 7.0

13.3

 2.9

 

 11.7

 10.4

 

SUS 브라인드 리벳

                         ◎ 취급종류

                                         -  재질 : 알루미늄(1100/50계열), 스틸, SUS, Copper

                                         -  용도 : 방수용,목재용 및 각종 수입제품

                                         -  Type : Dome, Counersunk(접시머리), Large Flange 등

                                 -   SIZE : 2.0 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4mm

                          ◎ 적용분야

                                          -  자동차, 전자, 건축, 가구 등 다양한 업종에 폭넓게 사용됨

 

         ◎  Blind rivet 구조

                                   

                        A : Shank Diameter      B : Shank Length         C : Head Diameter

                              D : Head Thickness     E : Mandrel Diameter    F : Grip Range

 

        ◎  Blind rivet 종류

             - 형태

                                  

                                   멀티(Multi) Type                          노멀티(No multi) Type

 

             -  머리모양

                                             

                                 Dome (둥근머리)   Countersunk (접시머리)   Large Flange (넓은머리)

                 -  재질

                              알루미늄 (1100/5052), 스틸, SUS, Copper

         ◎  작동원리

                      1. 모재에 RIVET을 삽입한다.            2. 공구를 이용 RIVET를 체결한다.

                      3. Stem(못)을 제거한다.    

 

                                             

           ◎  Test Method

     

           ◎  사용 공구

                          1. 에어공구   

                                                               

 

                            

     2.  드라이브 리벳

                     가장 간단하면서 강력한 체결력을 발휘할 수 있는 제품

 

            ◎  작동원리

                             1. 적정 Drive rivet을 선정한다.          2. Rivet을 삽입한다.

                             3. (망치등을 이용)핀을 내려친다.

 

              철판 체결시

                                

               나무/벽돌/콘크리트 체결시